Muş İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Karasu ve Murat Irmağı Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması*

Investigation of Cryptosporıdium spp. Oocysts in the Karasu and Murat River Water  Located in Muş Province *

Şeydanur BAHŞİ1, Hanifi KÖRKOCA2 

Amaç: Cryptosporidium spp.  enfeksiyonlarının bir kısmı akut ve kendi kendini sınırlayabilmektedir. Ancak bir kısmı da kronik seyirlidir. Cryptoporidium türleri enfekte bireyin bağışıklık durumu ile ilgili olarak, immün sistemi yeterli kişilerde hafif veya şiddetli hastalık tablosuna neden olurken, immün sistemi baskılanmış kişilerde ciddi kronik isenfeksiyon tablosuna veya ölüme neden olabilmektedirler. Bu açıdan cyptosporidiosis salgını halk sağlığı açısından önemlidir. Bu çalışma ile Muş ili sınırları içerisinde yer alan Murat ve Karasu Irmaklarına ait yüzey suyu örneklerinde Cryptosporidium spp. ookistlerinin varlığının araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve metod: Muş ili sınırları içerisinde yer alan Murat ve Karasu Irmaklarına ait yüzey suyu örneklerinde Cryptosporidium spp. ookistlerinin varlığı Modified Ziehl Neelsen boyama yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmada su örneklerinde Cryptosporidium spp. ookistleri tespit edilemedi ancak üç farklı su örneğinde Cyclospora cayetanensis ookisti saptandı.

Sonuç: Çeşitli nedenlerle etkene ait ookistler tespit edilmemiş olabileceğinden polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yönteminin de yer alacağı kapsamlı çalışmaların yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium spp. ookisti, Karasu ve Murat Irmağı, Yüzey suyu.

Aim: Some of the Cryptosporidium spp.  infections are acute and self-limited. However, some of them have a chronic course. While Cryptosporidium spp. cause mild or severe disease in immunocompetent individuals, they can cause severe chronic infection or death in immunocompromised individuals, depending on the immune status of the infected individual. In this respect, the cryptosporidiosis epidemic is important for public health. In this study, it is aimed to investigate the presence of Cryptosporidium spp. oocysts in the surface water samples of Murat and Karasu Rivers located within the borders of Muş Province.

Material and method: The presence of Cryptosporidium spp. oocysts in surface water samples of Murat and Karasu Rivers located within the borders of Muş province was investigated by Modified Ziehl Neelsen staining method.

Results: Cryptosporidium spp. oocysts could not be detected in water samples, but C. cayetanensis oocysts were detected in three different water samples in this study.

Conclusion: Comprehensive studies including polymerase chain reaction (PCR) method are needed since oocysts belonging to the agent may not be detected for various reasons.

Keywords: Cryptosporidium spp. oocyst, Karasu and Murat river, surface water.