Sporcu Öğrencilerin Beslenme, Ergojenik Destek Kullanım ve Fiziksel Aktivite Durumları*
Nutrition, Using Ergogenic Aids and Physical Activity States of Sport Students
¹İbrahim Hakkı ÇAĞIRAN, ²Duygu KAYA BİLECENOĞLU
Özet: Amaç: Bu çalışma öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini, beslenme durumlarını ve ergojenik yardım kullanım durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, spor takımlarında yer alan öğrencilerin genel beslenme durumlarının değerndirilmesi, fiziksel aktivite düzeyleri ve ergojenik destek kullanımını değerlendirmekdir. Bulgular: Ayrıca öğrencilerin %22.95’i diyet programı dahilinde yemek yediklerini ve %84’ü günde en az bir öğün tükettiğini belirtmiştir. Öğrenciler günlük ortalama 2590 kcal enerji almaktadır ve aldıkları enerjinin %14.67’si proteinlerden, %33.28’i yağlardan, %52.02’si karbonhidratlardan gelmektedir. Sporcu öğrencilerin %27,23’ünün ergojenik yardımcı madde kullandığını, 26’sının hayatında bir kez doping kullandığını ve 22’sinin halen doping ilacı kullandığını belirtmiştir. IPAQ (uluslararası fiziksel aktivite anketi) ölçeğine göre öğrencilerin %73.77’si çok aktif, %13.66’sı orta derecede aktif ve %5.54’ü ise aktif inaktif grupat yer almıştır. Sonuç: Ergojenik yardımcılara kullananlar arasında öğün atlama alışkanlığı olanların sayısı, öğün atlamayan sporculara göre daha fazladır; takım sporlarına katılan öğrencilerin çoğu enerji ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ergojenik destek, Fiziksel aktivite, Sporcu, Sporcu beslenmesi
Abstract: Objective: The purpose of the study is to evaluate physical activity levels, nutritional status and ergogenic aid utilization status of students. Methods: The research was carried out to determine whether the general nutritional status of the students in the sports teams was sufficient; and to evaluate the physical activity levels, and the use of ergogenic aids. Results: In addition, 22.95% of the students ate within a dietary plan and 84% did not eat at least one meal per day. Students received an average daily energy of 2590 kcal and 14.67% of the energy they received came from proteins, 33.28% from fat, 52.02% from carbohydrates. The results of the study showed that 27.23% of the athletes used ergogenic aids, 26 of them used doping once in their life, and 22 of them were still taking doping drugs. According to the IPAQ (international physical. activity questionnaire) scale, 73.77% of the students were very active, 13.66% moderately active and the remaining 5.54% belonged to inactive. Conclusion: Among those who resort to ergogenic aids, the number of those who have the habit of skipping meals is higher than the athletes who do not skip meals; and most of the students who take part in team sports are insufficient to meet their energy needs.
Keywords: Ergogenic aids, Physical activity, Athlete, Sport nutrition.