1

Jinekoloji ve Ürojinekoloji Ameliyatı Olan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Hakkında Düşünceleri ve Kaygı Düzeyleri*

The Anxıety Levels And Thoughts About Nursıng Care Of Patıents Who Underwent Gynecology And Urogynecology Surgerıes* 

1D. Egemen AKIN, 2Kerime Derya BEYDAĞ

Özet: Bu çalışma, jinekoloji ve ürojinekoloji ameliyatı olan hastaların hemşirelik bakım kalitesi hakkında düşüncelerini ve ameliyata özgü kaygı düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Aseptik servisinde yatan, 179 hasta oluşturmuştur. Veriler, Nisan 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında sosyo-demografik ve hastalık özellikleri içeren bilgi formu, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası ve Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakımı puan ortalamasının (125,9±14,3) Ameliyata Özgü Kaygı puan ortalamasının (25,9±6,03) olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası ile Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği arasında negatif yönlü zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bakım kalitesi, Hemşirelik, Kaygı düzeyi.

Abstract: This study was conducted to assess the patients evaluation of nursing care and the operation-specific anxiety levels of the patients who underwent gynecology and urogynecology surgery. The universe of the descriptive and cross-sectional study consisted of 179 patients who underwent surgery at the aseptic service of the Gynecology Department, Kanuni Sultan Süleyman Research and Education Hospital. The data collected for the study were obtained by using the information form including the sociodemographic and disease characteristics, Quality Perioperative Nursing Care Scale and Operation Specific Anxiety Scale, between April 2017 and January 2018. In the study, it was determined that the average quality of perioperative nursing care score (125,9 ± 14.3) and the operation specific anxiety score (25.9 ± 6.03). There is a negative correlation between quality perioperative nursing care scale and the operation-specific anxiety scale in the study.

Keywords: Care quality, Nursing, Anxiety level.